Privacy Policy

Ook bij korfbalclub JES hechten we veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. 

In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy (en van je kind) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Korfbalvereniging JES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging JES verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om jouw of je kind aan te melden als lid bij de KNKV. 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als je hier schriftelijk toestemming van jou geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Korfbalvereniging JES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Korfbalvereniging JES van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze trainers, coaches, de T.C. en het bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

 

GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Korfbalvereniging JES hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website en op social media zoals Facebook.

Indien u bij Jes komt spelen kan het zijn dat er een foto gemaakt wordt en dat deze geplaatst wordt op internet, mocht u hier bezwaar tegen hebben dan geef dit vooraf aan bij de coach.

Gebruik website/social media

Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die JES organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij JES. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en op het korfbalveld mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf toestemming gevraagd. (Handtekening ouder <16 jaar, handtekening spelers 16 jaar of ouder.)
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van JES, als de ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor JES, zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers.
 • Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen website en Facebook pagina.

Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en eigen sportterrein kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden (of uitgenodigde pers).
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :

a. Trainingen;

b. Door de vereniging georganiseerde evenementen;

c. Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;

d. wedstrijden en (officiële) toernooien;

e. overige verenigingsactiviteiten;

 • Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of beeldmateriaal dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dan zorgen we dat dit wordt opgelost. 

 

VOORBEELDFUNCTIE

Bestuursleden, T.C., begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.